Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở nông thôn (Đối với những vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện) - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở nông thôn (Đối với những vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện) - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-153560-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Địa chính xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng