Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở riêng lẻ ở đô thị thuộc địa giới hành chính do mình quản lý (thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân huyện) - Đắk Nông

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở riêng lẻ ở đô thị thuộc địa giới hành chính do mình quản lý (thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân huyện) - Đắk Nông

Số hồ sơ: T-DKN-131930-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) - Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc đối với công trình xây dựng; 15 ngày làm việc đối với nhà ở riêng lẻ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng