Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xây dựng cho công trình thuộc dự án - Tiền Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép xây dựng cho công trình thuộc dự án - Tiền Giang

Số hồ sơ: T-TGG-078681-TT
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương huyện, Phòng Quản lý đô thị thị xã, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng