Thủ tục hành chính: Gia hạn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tiền Giang

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện - Tiền Giang

Số hồ sơ: T-TGG-BS69
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Phòng Quản lý đô thị thị xã, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng