Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép tư vấn quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương - Bộ Công thương

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép tư vấn quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương - Bộ Công thương

Số hồ sơ: B-BCT-254659-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Công thương
Lĩnh vực: Điện lực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Điều tiết điện lực – Bộ Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động điện lực
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng