Hệ thống pháp luật

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10/2015/TT-BCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2015

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP, THU HỒI VÀ THỜI HẠN CỦA GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực; thời hạn và mẫu của giấy phép hoạt động điện lực.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia các lĩnh vực hoạt động điện lực sau:

1. Tư vấn chuyên ngành điện lực, bao gồm:

a) Tư vấn quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; Tư vấn quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tư vấn quy hoạch thủy điện;

b) Tư vấn đầu tư xây dựng công trình nhà máy điện; Tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp;

c) Tư vấn giám sát thi công công trình nhà máy điện; Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp.

2. Phát điện.

3. Truyền tải điện.

4. Phân phối điện.

5. Bán buôn điện.

6. Bán lẻ điện.

7. Xuất, nhập khẩu điện.

Điều 3. Trường hợp miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực

1. Phát điện để tự sử dụng không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác.

2. Phát điện có công suất lắp đặt dưới 50 kW để bán điện cho tổ chức, cá nhân khác.

3. Kinh doanh điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo mua điện với công suất nhỏ hơn 50 kVA từ lưới điện phân phối để bán điện trực tiếp tới khách hàng sử dụng điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo.

4. Điều độ hệ thống điện quốc gia và điều hành giao dịch thị trường điện lực.

Điều 4. Nguyên tắc cấp giấy phép hoạt động điện lực

1. Giấy phép hoạt động điện lực chỉ cấp cho tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện đối với từng lĩnh vực được quy định tại Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và tuân thủ quy định tại Thông tư này.

2. Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho tổ chức, cá nhân để thực hiện một hoặc nhiều lĩnh vực hoạt động điện lực sau: Tư vấn chuyên ngành điện lực, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện và xuất, nhập khẩu điện.

3. Trước giai đoạn thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực bán lẻ điện được cấp đồng thời với lĩnh vực phân phối điện.

4. Giấy phép phát điện được cấp cho tổ chức để thực hiện hoạt động phát điện đối với từng nhà máy điện.

Điều 5. Nguyên tắc thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

1. Giấy phép hoạt động điện lực bị thu hồi trong trường hợp sau:

a) Đơn vị điện lực vi phạm Điều 37 Luật Điện lực;

b) Đơn vị điện lực có nhu cầu ngừng hoạt động hoặc chuyển giao hoạt động được cấp phép cho đơn vị khác;

c) Khi có đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền do đơn vị điện lực vi phạm các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Giấy phép hoạt động điện lực bị thu hồi theo từng lĩnh vực, phạm vi hoạt động.

3. Cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có thẩm quyền thu hồi giấy phép hoạt động điện lực thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của mình.

Điều 6. Thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực

Giấy phép hoạt động điện lực được cấp có thời hạn khác nhau cho các lĩnh vực hoạt động điện lực căn cứ vào phạm vi hoạt động, loại công trình điện, thời hạn đăng ký, năng lực, trình độ chuyên môn của đơn vị hoạt động điện lực nhưng không vượt quá thời hạn được quy định ở Bảng sau:

TT

Lĩnh vực hoạt động điện lực

Thời hạn tối đa của giấy phép

1.

Tư vấn chuyên ngành điện lực

05 năm

2.

Phát điện

a)

Các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

20 năm

b)

Các nhà máy điện không thuộc danh mục các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

10 năm

3.

Truyền tải điện

20 năm

4.

Phân phối điện

10 năm

5.

Bán buôn, bán lẻ điện

10 năm

6.

Xuất, nhập khẩu điện

10 năm

Điều 7. Phạm vi hoạt động của giấy phép hoạt động điện lực

1. Giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực có phạm vi hoạt động trong cả nước.

2. Giấy phép phát điện có phạm vi hoạt động cho từng nhà máy điện.

3. Giấy phép truyền tải điện, phân phối điện có phạm vi hoạt động trong phạm vi quản lý, vận hành lưới điện cụ thể.

4. Giấy phép bán buôn điện, bán lẻ điện có phạm vi hoạt động theo phạm vi địa giới hành chính cụ thể.

5. Giấy phép xuất, nhập khẩu điện có phạm vi hoạt động theo phạm vi cụ thể của điểm giao nhận điện năng.

Điều 8. Phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực

1. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động điện lực phải nộp phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực được sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực để phục vụ cho công tác thẩm định, cấp giấy phép, kiểm tra và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực. Việc thu, nộp và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chương II

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

Điều 9. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

3. Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính theo Mẫu 7a quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề và hợp đồng lao động đã ký của người có tên trong danh sách với tổ chức tư vấn.

4. Danh mục các dự án có quy mô tương tự mà tổ chức tư vấn hoặc các chuyên gia tư vấn chính đã thực hiện.

5. Danh mục trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn của tổ chức đảm bảo đáp ứng cho hoạt động tư vấn.

6. Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp giấy phép thì hồ sơ chỉ bao gồm các nội dung quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

Điều 10. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phát điện

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

3. Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng ca nhà máy điện theo Mẫu 7b tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; Bản sao bằng tốt nghiệp và giấy chứng nhận vận hành được cấp điều độ có quyền điều khiển cấp cho người có tên trong danh sách theo Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành.

4. Bản sao Quyết định phê duyệt dự án đầu tư nhà máy điện của cấp có thẩm quyền.

5. Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Văn bản xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường dự án đầu tư nhà máy điện của cơ quan có thẩm quyền.

6. Bản sao Hợp đồng mua bán điện.

7. Danh mục các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và cam kết của chủ đầu tư thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật trong việc sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

8. Bản sao có chứng thực tài liệu về đảm bảo điều kiện phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

9. Bản sao quyết định phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa của cơ quan có thẩm quyền (đối với nhà máy thủy điện).

10. Bản sao biên bản nghiệm thu hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông; biên bản nghiệm thu hoàn thiện kết nối tín hiệu với hệ thống SCADA/EMS, SCADA/DMS của cấp điều độ có quyền điều khiển phục vụ vận hành hệ thống điện và thị trường điện theo quy định.

11. Bản sao biên bản nghiệm thu đập thủy điện, tuyến năng lượng; Bản đăng ký an toàn đập gửi cơ quan có thẩm quyền; phương án bảo đảm an toàn đập và bảo đảm an toàn vùng hạ du đập theo quy định; Báo cáo kết quả kiểm định đập (đối với đập thủy điện đã đến kỳ kiểm định).

12. Bản sao biên bản nghiệm thu cuối cùng hoặc văn bản xác nhận đảm bảo điều kiện vận hành thương mại cho từng tổ máy.

13. Bản sao Quy trình phối hợp vận hành nhà máy điện với Đơn vị Điều độ hệ thống điện.

14. Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp giấy phép thì hồ sơ chỉ bao gồm các nội dung quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

Điều 11. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép truyền tải điện, phân phối điện

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

3. Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, đội ngũ trưởng ca vận hành theo Mẫu 7b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; Bản sao bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận vận hành được cấp điều độ có quyền điều khiển cấp cho người có tên trong danh sách theo Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành.

4. Danh mục các hạng mục công trình lưới điện chính do tổ chức đang quản lý vận hành hoặc chuẩn bị tiếp nhận theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

5. Bản sao có chứng thực tài liệu về đảm bảo điều kiện phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

6. Bản sao Thỏa thuận đấu nối hoặc Hợp đồng đấu nối.

7. Bản đồ ranh giới lưới điện và phạm vi hoạt động.

8. Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp giấy phép thì hồ sơ chỉ bao gồm các nội dung quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

Điều 12. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bán buôn điện, bán lẻ điện.

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép.

3. Danh sách trích ngang cán bộ quản lý theo Mẫu 7b quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp của người có tên trong danh sách.

4. Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp giấy phép thì hồ sơ chỉ bao gồm các nội dung quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

Điều 13. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất, nhập khẩu điện

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

3. Bản sao Quyết định phê duyệt chủ trương mua bán điện với nước ngoài, phương án đấu nối lưới điện đã được phê duyệt để mua, bán điện với nước ngoài.

4. Bản sao hợp đồng xuất, nhập khẩu điện hoặc bản sao văn bản đề nghị mua điện hoặc chấp thuận bán điện của phía nước ngoài.

5. Sơ đồ nguyên lý lưới điện liên quan đến điểm mua, bán điện và Quy trình phối hợp vận hành và xử lý sự cố lưới điện giữa bên mua điện và bên bán điện (nếu có).

6. Bản sao có chứng thực tài liệu thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy tại các trạm biến áp theo quy định.

7. Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp giấy phép thì hồ sơ chỉ bao gồm các nội dung quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

Chương III

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP VÀ THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

Điều 14. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực gửi cho cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Chương II Thông tư này và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép. Hồ sơ có thể gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc thực hiện trực tuyến qua trang thông tin điện tử của cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực (nếu có).

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ. Trong văn bản thông báo, phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan của cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu, các thông tin liên quan và trả lời bằng văn bản.

Trường hợp trong 60 ngày kể từ ngày cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung mà tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép không bổ sung hồ sơ, trả lời bằng văn bản thì cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền trả lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực.

4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) và cấp giấy phép hoạt động điện lực.

5. Trong quá trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế nếu thấy tổ chức, cá nhân chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, cơ quan cấp giấy phép có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép bổ sung điều kiện hoặc từ chối cấp giấy phép bằng văn bản trong đó phải nêu rõ lý do.

6. Giấy phép hoạt động điện lực được cấp gồm 03 bản chính: 01 bản giao cho đơn vị được cấp giấy phép, 02 bản lưu tại cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực.

7. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực được áp dụng như sau:

a) Đối với hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6, Điều này;

b) Đối với hồ sơ thực hiện trực tuyến qua trang thông tin điện tử của Cục Điều tiết điện lực: Thực hiện theo hướng dẫn của Cục Điều tiết điện lực;

c) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc cấp giấy phép thuộc thẩm quyền theo hình thức trực tuyến (nếu có) phù hợp với quy định tại Thông tư này.

8. Trước khi giấy phép hoạt động điện lực hết thời hạn sử dụng 60 ngày, đơn vị điện lực được cấp giấy phép có nhu cầu tiếp tục hoạt động phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định tại Khoản 1 Điều này và thực hiện trình tự, thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.

Điều 15. Trình tự thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

1. Trình tự ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

a) Trường hợp đơn vị điện lực vi phạm Điều 37 Luật Điện lực và cơ quan ra quyết định xử phạt là cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực đồng thời với quyết định xử phạt vi phạm;

b) Trường hợp đơn vị điện lực vi phạm Điều 37 Luật Điện lực và cơ quan ra quyết định xử phạt không phải là cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực theo thời hạn ghi trong quyết định xử phạt vi phạm. Trường hợp không thu hồi, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm trả lời bằng văn bản (nêu rõ lý do) cho người ra quyết định xử phạt vi phạm;

c) Trường hợp đơn vị điện lực có nhu cầu ngừng hoạt động hoặc chuyển giao hoạt động được cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân khác, trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của đơn vị điện lực hoặc đề nghị của cơ quan có thẩm quyền và các tài liệu liên quan, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.

2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm gửi quyết định thu hồi đến đơn vị điện lực bị thu hồi giấy phép và các cơ quan, đơn vị liên quan; công bố thông tin thu hồi giấy phép trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực.

3. Trường hợp giấy phép hoạt động điện lực bị thu hồi theo từng lĩnh vực hoạt động hoặc phạm vi hoạt động, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm yêu cầu đơn vị điện lực thực hiện trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực phù hợp với quyết định thu hồi giấy phép theo từng lĩnh vực hoạt động hoặc phạm vi hoạt động.

4. Trường hợp đơn vị điện lực vi phạm quy định tại Khoản 7 Điều 18 Thông tư này, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Chương IV

THẨM QUYỀN CẤP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

Điều 16. Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực

1. Bộ Công Thương cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với các lĩnh vực sau:

a) Hoạt động phát điện đối với nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Hoạt động truyền tải điện;

c) Hoạt động xuất, nhập khẩu điện.

2. Cục Điều tiết điện lực cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với các lĩnh vực sau:

a) Hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất từ 03 MW trở lên không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này;

b) Hoạt động phân phối điện;

c) Hoạt động bán buôn điện;

d) Hoạt động bán lẻ điện;

đ) Tư vấn chuyên ngành điện lực.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp hoặc ủy quyền cho Sở Công Thương cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với các lĩnh vực sau:

a) Hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03 MW đặt tại địa phương;

b) Hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương;

c) Hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương;

d) Tư vấn chuyên ngành điện lực, bao gồm:

- Tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký doanh nghiệp tại địa phương;

- Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký doanh nghiệp tại địa phương.

4. Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép cho nhiều hoạt động trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực, trong đó có ít nhất một hoạt động thuộc thẩm quyền của Cục Điều tiết điện lực thì giấy phép hoạt động điện lực cho các hoạt động này do Cục Điều tiết điện lực cấp.

Điều 17. Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực

1. Tiếp nhận, thẩm định, kiểm tra và quản lý hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép thực hiện đúng nội dung, trình tự, thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực tại Thông tư này.

2. Giải quyết các khiếu nại về giấy phép hoạt động điện lực theo thẩm quyền.

3. Kiểm tra, giám sát việc duy trì các điều kiện trong giấy phép hoạt động điện lực.

4. Thu hồi giấy phép hoạt động điện lực thuộc thẩm quyền theo trình tự quy định tại Điều 15 Thông tư này.

5. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đơn vị điện lực vi phạm quy định của pháp luật.

Điều 18. Trách nhiệm của đơn vị điện lực được cấp giấy phép hoạt động điện lực

1. Hoạt động điện lực theo đúng nội dung quy định trong giấy phép.

2. Đề nghị cấp giấy phép trong trường hợp thay đổi về tên, địa chỉ trụ sở, loại hình hoạt động, phạm vi hoạt động, thời hạn của giấy phép.

3. Duy trì các điều kiện hoạt động điện lực đã đăng ký và được cấp phép trong suốt thời gian hoạt động.

4. Tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

5. Nộp đầy đủ các loại phí và lệ phí có liên quan tới giấy phép hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật.

6. Báo cáo cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực trong thời hạn 60 ngày trước ngày ngừng hoạt động điện lực hoặc chuyển giao hoạt động điện lực.

7. Báo cáo cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thay đổi địa chỉ trụ sở trong giấy phép hoạt động điện lực.

8. Không cho thuê, cho mượn, tự sửa chữa nội dung giấy phép hoạt động điện lực.

9. Chịu sự kiểm tra, thanh tra và chấp hành quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng giấy phép và các điều kiện hoạt động đã đăng ký.

10. Trước ngày 01 tháng 3 hàng năm, báo cáo cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực về việc duy trì điều kiện hoạt động trong lĩnh vực được cấp phép của năm trước theo các Mẫu 8a, 8b, 8c và 8d quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19. Thực hiện công tác kiểm tra

1. Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Thông tư này trong phạm vi cả nước; giải quyết các vướng mắc và đề xuất các nội dung để báo cáo Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư này.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra việc thực hiện Thông tư này trong phạm vi quản lý; giải quyết các vướng mắc và kiến nghị Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư này.

Điều 20. Trách nhiệm thực hiện

1. Cục Điều tiết điện lực là cơ quan tiếp nhận và giải quyết các thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực và thực hiện trình tự thu hồi giấy phép hoạt động điện lực đối với giấy phép thuộc thẩm quyền cấp của Cục Điều tiết điện lực và Bộ Công Thương.

2. Sở Công Thương là cơ quan tiếp nhận và giải quyết các thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực và thực hiện trình tự thu hồi giấy phép hoạt động điện lực đối với giấy phép thuộc thẩm quyền cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Đơn vị được cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm gửi bản sao Giấy phép hoạt động điện lực đã được cấp đến cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động điện lực tại địa phương để báo cáo trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép.

4. Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, Sở Công Thương báo cáo Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tình hình cấp và thu hồi giấy phép hoạt động điện lực tại địa phương của năm trước.

Điều 21. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 7 năm 2015. Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực hết hiệu lực từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

2. Các giấy phép hoạt động điện lực đã được cấp theo quy định tại Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực và các Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực, Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp tiếp tục có hiệu lực theo nội dung, thời hạn đã quy định trong giấy phép.

3. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vấn đề vướng mắc, các đơn vị có liên quan có trách nhiệm báo cáo Cục Điều tiết điện lực để nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư cho phù hợp./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng TƯ và các Ban của Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Kiểm toán nhà nước;
- Website: Chính phủ, Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Lưu: VT, PC, ĐTĐL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

PHỤ LỤC

MẪU GIẤY PHÉP VÀ VĂN BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG CẤP PHÉP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực)

STT

TÊN MẪU

Mẫu 01

Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực

Mẫu 2a

Giấy phép do Bộ Công Thương cấp

Mẫu 2b

Giấy phép do Cục Điều tiết điện lực cấp

Mẫu 2c

Giấy phép do UBND cấp tỉnh cấp

Mẫu 2d

Giấy phép do Sở Công Thương cấp

Mẫu 03

Phụ lục của giấy phép phát điện

Mẫu 04

Phụ lục của giấy phép truyền tải điện/phân phối điện

Mẫu 05

Phụ lục của giấy phép bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện

Mẫu 06

Phụ lục của giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực

Mẫu 7a

Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực

Mẫu 7b

Danh sách trích ngang cán bộ quản lý

Mẫu 8a

Báo cáo duy trì các điều kiện giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực phát điện

Mẫu 8b

Báo cáo duy trì các điều kiện giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực truyền tải điện, phân phối điện

Mẫu 8c

Báo cáo duy trì các điều kiện giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực bán buôn điện, bán lẻ điện

Mẫu 8d

Báo cáo duy trì các điều kiện giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực

Mẫu 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

…, ngày ... tháng ... năm ...

ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép hoạt động điện lực

Kính gửi: 1………………………………........................

Tên tổ chức đề nghị:............................................................................................................

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):.....................................................................................

Có trụ sở giao dịch chính tại: …………. Điện thoại: ……….. Fax:............................................

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số: …………. ngày ... tháng ... năm ...

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh nghiệp ………., đăng ký lần … ngày ... tháng ... năm ...

Giấy phép hoạt động điện lực số: ………… do ………. cấp ngày …………………. (nếu có).

Ngành nghề kinh doanh hiện tại:...........................................................................................

Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:

-.........................................................................................................................................

-.........................................................................................................................................

Các giấy tờ kèm theo:

-.........................................................................................................................................

-.........................................................................................................................................

Đề nghị 2..., cấp giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị).

(Tên tổ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.

LÃNH ĐẠO
(Ký tên, đóng dấu)

_______________

1 Gửi cơ quan tiếp nhận và giải quyết các thủ tục thẩm định hồ sơ hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Công Thương, Cục Điều tiết điện lực, UBND cấp tỉnh, Bộ Công Thương.

2 Gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Công Thương, Cục Điều tiết điện lực, UBND cấp tỉnh, Bộ Công Thương.

Mẫu 2a

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: .../GP-BCT

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực;

Xét đơn và hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của ... (tên tổ chức đề nghị cấp giấy phép);

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép hoạt động điện lực cho:

1. Tên tổ chức:...................................................................................................................

2. Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):..................................................................................

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh nghiệp ……….., đăng ký lần ... ngày ... tháng ... năm ...

4. Trụ sở giao dịch:…………; Điện thoại:………..; Fax:...........................................................

Điều 2. Lĩnh vực hoạt động

1. ......................................................................................................................................

2. ......................................................................................................................................

Điều 3. Phạm vi hoạt động

1. Lĩnh vực 1:......................................................................................................................

2. Lĩnh vực 2:......................................................................................................................

Điều 4. Thời hạn của giấy phép

1. Lĩnh vực 1: Có giá trị đến ngày ... tháng ... năm ....

2. Lĩnh vực 2: Có giá trị đến ngày ... tháng ... năm ....

Điều 5. Các nội dung chi tiết của Giấy phép

Theo Phụ lục Giấy phép.

Điều 6. Trách nhiệm của đơn vị điện lực được cấp giấy phép

... (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực, các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

BỘ TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu 2b

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: /GP-ĐTĐL

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC

Căn cứ Quyết định số 153/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực;

Xét đơn và hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của ... (tên tổ chức đề nghị cấp giấy phép);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quan hệ công chúng và Cấp phép,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép hoạt động điện lực cho:

1. Tên tổ chức:...................................................................................................................

2. Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):..................................................................................

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh nghiệp đăng ký lần ... ngày ... tháng ... năm ...

hoặc Quyết định thành lập số: …..…., ngày ... tháng ... năm...

4. Trụ sở giao dịch:……………....; Điện thoại:…………; Fax:..................................................

Điều 2. Lĩnh vực hoạt động

1. ......................................................................................................................................

2. ......................................................................................................................................

Điều 3. Phạm vi hoạt động

1. Lĩnh vực 1:......................................................................................................................

2. Lĩnh vực 2: .....................................................................................................................

Điều 4. Thời hạn của giấy phép

1. Lĩnh vực 1: Có giá trị đến ngày ... tháng ... năm ....

2. Lĩnh vực 2: Có giá trị đến ngày ... tháng ... năm ....

Điều 5. Các nội dung chi tiết của Giấy phép

Theo Phụ lục Giấy phép.

Điều 6. Trách nhiệm của đơn vị điện lực được cấp giấy phép

... (Tên đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực, các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CỤC TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu 2c

UBND ……
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ... /GP-UBND

…, ngày … tháng … năm …

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/ THÀNH PHỐ ....

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực;

Xét đơn và hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của... (tên tổ chức đề nghị cấp giấy phép);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép hoạt động điện lực cho:

1. Tên tổ chức:...................................................................................................................

2. Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):..................................................................................

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh nghiệp đăng ký lần ... ngày ... tháng... năm ...

hoặc Quyết định thành lập số: ………, ngày ... tháng ... năm ...

4. Trụ sở giao dịch:……………..; Điện thoại:………; Fax:.......................................................

Điều 2. Lĩnh vực hoạt động

1. ......................................................................................................................................

2. ......................................................................................................................................

Điều 3. Phạm vi hoạt động

1. Lĩnh vực 1:......................................................................................................................

2. Lĩnh vực 2:......................................................................................................................

Điều 4. Thời hạn của giấy phép

1. Lĩnh vực 1: Có giá trị đến ngày ... tháng... năm....

2. Lĩnh vực 2: Có giá trị đến ngày ... tháng ... năm ....

Điều 5. Các nội dung chi tiết của Giấy phép

Theo Phụ lục Giấy phép.

Điều 6. Trách nhiệm của đơn vị điện lực được cấp giấy phép

... (Tên đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực, các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. UBND ...
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu 2d

UBND ………
SỞ CÔNG THƯƠNG …
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ... /GP-SCT

…, ngày … tháng … năm …

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG ...

Căn cứ Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ... của UBND ... về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, ... của Sở Công Thương …;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực;

Căn cứ Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ... của UBND ... về việc ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực;

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của ... (tên tổ chức đề nghị cấp giấy phép);

Theo đề nghị của Trưởng phòng ...,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép hoạt động điện lực cho:

1. Tên tổ chức:...................................................................................................................

2. Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):..................................................................................

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh nghiệp ......., đăng ký lần ... ngày ... tháng ... năm ...

hoặc Quyết định thành lập số: ………., ngày ... tháng ... năm...

4. Trụ sở giao dịch:…………..; Điện thoại:…………; Fax:.......................................................

Điều 2. Lĩnh vực hoạt động

1. ......................................................................................................................................

2. ......................................................................................................................................

Điều 3. Phạm vi hoạt động

1. Lĩnh vực 1:......................................................................................................................

2. Lĩnh vực 2:......................................................................................................................

Điều 4. Thời hạn của giấy phép

1. Lĩnh vực 1: Có giá trị đến ngày ... tháng... năm....

2. Lĩnh vực 2: Có giá trị đến ngày ... tháng ... năm ....

Điều 5. Các nội dung chi tiết của Giấy phép

Theo Phụ lục Giấy phép.

Điều 6. Trách nhiệm của đơn vị điện lực được cấp giấy phép

... (Tên đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực, các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu 03

PHỤ LỤC GIẤY PHÉP PHÁT ĐIỆN

I. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

1. Phạm vi hoạt động

a) Công ty ... được phép quản lý, vận hành Nhà máy …, công suất lắp đặt ... MW, xây dựng tại …;

b) Công ty ... được phép bán điện phát từ Nhà máy ... vào hệ thống điện theo hợp đồng mua bán điện đã được ký kết với những tổ chức, cá nhân được phép mua điện phù hợp với các giai đoạn của thị trường điện lực.

2. Các đặc tính chính của Nhà máy ...

a) Các thông số chính của nhà máy

Tổng công suất lắp đặt của nhà máy: ... MW.

- Tua bin: Số lượng …, kiểu …;

Công suất định mức: ... MW;

Số vòng quay định mức: ... vòng/phút.

- Máy phát điện: Số lượng …, kiểu …;

Công suất định mức: ... MW;

Điện áp định mức:... kV;

Tần số định mức: ... Hz.

- Máy biến áp chính: Số lượng …, kiểu …;

Công suất định mức: ... MVA;

Điện áp: ... kV;

Tổ đấu dây ...

b) Trạm phân phối điện

- Loại: …;

- Điện áp ... kV.

c) Nguồn nước sử dụng

Công ty ... chỉ được phép sử dụng nguồn nước phục vụ cho việc phát điện, làm mát Nhà máy ... khi được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

d) Đấu nối vào hệ thống điện

Nhà máy ... được đấu nối vào lưới điện quốc gia thông qua ... đường dây ... kV, loại dây dẫn ..., chiều dài …, từ ... đến ...

đ) Yêu cầu về môi trường và xã hội

Công ty ... phải bảo đảm Nhà máy ... thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

II. QUYỀN CỦA CÔNG TY ...

1. Các quyền của đơn vị phát điện được quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

a) Hoạt động phát điện được ghi trong Giấy phép này;

b) Đấu nối vào hệ thống điện quốc gia khi đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn kỹ thuật;

c) Công ty ... được bán điện năng của Nhà máy ... cho tổ chức, cá nhân được phép mua điện theo Hợp đồng mua bán điện phù hợp với các giai đoạn của thị trường điện lực;

d) Được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động phát điện;

đ) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế, kỹ thuật phục vụ hoạt động phát điện.

2. Các quyền khác theo quy định của pháp luật

a) Công ty ... có quyền tham gia vào các hoạt động kinh doanh theo yêu cầu của hoạt động phát điện Nhà máy phù hợp các nội dung và điều kiện của Giấy phép này;

b) Công ty ... chỉ được tham gia vào các hoạt động điện lực khác không liên quan đến hoạt động phát điện của Nhà máy... khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho phép theo quy định. Trong trường hợp có tham gia vào những hoạt động điện lực khác, Công ty phải chứng minh được những hoạt động đó không ảnh hưởng tới việc thực hiện các nghĩa vụ quy định trong Giấy phép này và tuân thủ các quy định của pháp luật.

3. Quyền ngừng cung cấp điện

Nhà máy ... có quyền tạm thời ngừng hoạt động hay dừng toàn bộ hoạt động phát điện trong trường hợp khẩn cấp, trường hợp có nguy cơ đe dọa đến sức khỏe hay sự an toàn của cộng đồng, độ tin cậy của hệ thống điện; để bảo dưỡng, sửa chữa. Trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện được thực hiện theo quy định của pháp luật.

III. NGHĨA VỤ CHUNG CỦA CÔNG TY ...

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật

a) Công ty ... phải tuân theo các quy định của Luật Điện lực, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong hoạt động phát điện;

b) Công ty ... phải tuân thủ các quy định của pháp luật khác có liên quan.

2. Duy trì điều kiện đã được cấp giấy phép

Công ty ... có trách nhiệm duy trì các điều kiện được cấp giấy phép hoạt động phát điện Nhà máy ... trong suốt thời hạn của Giấy phép này.

3. Bảo vệ môi trường

a) Công ty ... phải đảm bảo việc xây dựng, lắp đặt các thiết bị, phương tiện, nhà xưởng của nhà máy không gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng tuân theo các tiêu chuẩn môi trường được phép áp dụng;

b) Nhà máy ... phải thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động phát điện.

4. Đảm bảo xây dựng công trình theo đúng thiết kế được duyệt

Công ty ... phải đảm bảo Nhà máy ... được xây dựng lắp đặt, nghiệm thu, chạy thử, vận hành theo đúng thiết kế được duyệt.

5. Sử dụng đất

Công ty ... quản lý và sử dụng đất của Nhà máy ... theo đúng diện tích và mục đích đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trong dự án đầu tư.

6. An toàn nhà máy và cộng đồng

a) Nhà máy ... phải đảm bảo tuân thủ các quy định về việc bảo vệ an toàn cho con người, các thiết bị điện, các công trình điện;

b) Nhà máy ... phải đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến bảo vệ người lao động, sức khỏe cộng đồng và mức độ an toàn cho phép.

7. Đào tạo và sử dụng lao động

Công ty ... phải bảo đảm thực hiện những yêu cầu về việc đào tạo, sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu cho hoạt động phát điện như đã đăng ký trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

8. Tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất

Nhà máy ... phải thực hiện các yêu cầu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động phát điện thông qua việc xây dựng và thực hiện phương thức vận hành tối ưu thiết bị phát điện và sử dụng hiệu quả, hợp lý hệ thống tự dùng trong nhà máy theo quy định của Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

9. Hạch toán tài chính

Công ty ... có trách nhiệm tổ chức quản lý hạch toán tài chính hoạt động phát điện Nhà máy ..., tách biệt với những hoạt động kinh doanh khác không liên quan đến hoạt động phát điện của nhà máy và lưu trữ đầy đủ hồ sơ chứng từ cần thiết theo quy định về quản lý tài chính.

10. Báo cáo tài chính, sản xuất, kinh doanh

a) Công ty ... có trách nhiệm thực hiện kiểm toán tài chính hàng năm đối với hoạt động phát điện của Nhà máy ... do đơn vị kiểm toán tài chính độc lập thực hiện;

b) Công ty ... có trách nhiệm cung cấp các thông tin, số liệu, tài liệu về tài chính để phục vụ công tác tính toán giá phát điện khi Cục Điều tiết điện lực yêu cầu;

c) Báo cáo ... (cơ quan cấp giấy phép) và Sở Công Thương tại địa phương về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng năm trong lĩnh vực được cấp giấy phép trước ngày 01 tháng 3 của năm tiếp theo.

11. Đầu tư các dự án phát điện khác

a) Công ty ... chỉ được đầu tư phát triển các dự án phát điện mới phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

b) Công ty ... phải cung cấp đầy đủ và chi tiết các thông tin theo yêu cầu của Cơ quan cấp giấy phép hoặc cơ quan có thẩm quyền để phục vụ xây dựng quy hoạch phát triển điện lực cho từng giai đoạn theo quy định của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

12. Hợp đồng mua bán điện

Công ty ... có quyền và nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các nội dung đã cam kết trong các hợp đồng mua bán điện đã ký.

13. Giá điện

a) Công ty ... có trách nhiệm xây dựng biểu giá phát điện theo đúng quy định về phương pháp lập giá phát điện do cơ quan có thẩm quyền ban hành;

b) Giá mua bán điện

- Giá bán điện được thực hiện theo Hợp đồng mua bán điện đã ký, trong phạm vi khung giá phát điện do cơ quan có thẩm quyền ban hành;

- Giá mua bán điện giao ngay hình thành theo thời điểm giao dịch trên thị trường điện lực do đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện lực công bố.

c) Trong trường hợp Công ty ... có đề xuất liên quan đến giá phát điện hoặc của các dịch vụ khác có liên quan, các đề xuất này phải có thuyết minh, giải thích trình cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

14. Các dịch vụ phụ trợ

Nhà máy ... có trách nhiệm cung cấp các dịch vụ phụ trợ (nếu được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu) và thực hiện các biện pháp để hỗ trợ vận hành hệ thống điện tin cậy theo hợp đồng đã ký và những quy định liên quan đến dịch vụ phụ trợ theo quy định của pháp luật.

15. Đảm bảo cung cấp điện

a) Nhà máy ... có trách nhiệm đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia theo những nội dung được ghi trong Phụ lục này;

b) Khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn, Nhà máy ... phải đảm bảo huy động tối đa công suất phát của nhà máy theo lệnh điều độ vận hành của đơn vị điều độ hệ thống điện.

16. Báo cáo khi có thay đổi

Công ty ... phải báo cáo Cơ quan cấp giấy phép khi có thay đổi trong quản lý Nhà máy ... trong các trường hợp sau:

a) Cải tổ ngành điện có liên quan tới hoạt động phát điện Nhà máy ...;

b) Tái cơ cấu và chuyển giao tài sản của Nhà máy ...;

c) Ngừng hoạt động để chuyển giao quyền sở hữu Nhà máy ... hoặc quyền hoạt động phát điện cho đơn vị khác.

IV. NGHĨA VỤ ĐẢM BẢO CÁC ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT

1. Kỹ thuật và công nghệ áp dụng

a) Nhà máy ... phải duy trì các phương tiện, trang thiết bị, công nghệ, phần mềm ứng dụng để phục vụ hoạt động phát điện;

b) Nhà máy ... được phép sử dụng công nghệ, kỹ thuật và thiết bị yêu cầu đối với các tổ máy của nhà máy như mô tả tại Khoản 2 Mục I Phụ lục này để thực hiện hoạt động phát điện. Khi có những thay đổi công nghệ các thiết bị chính của Nhà máy ..., Công ty phải báo cáo bằng văn bản cho ...(cơ quan cấp giấy phép) để quản lý.

2. Tuân thủ quy định truyền tải điện, phân phối điện

Nhà máy ... phải đảm bảo tuân thủ và đáp ứng yêu cầu của quy định đối với hệ thống điện truyền tải và hệ thống điện phân phối.

3. Đấu nối nhà máy vào hệ thống điện

Nhà máy ... phải thực hiện các quy định về đấu nối vào hệ thống điện quốc gia theo Quy định hệ thống điện truyền tải và Quy định hệ thống điện phân phối do Bộ Công Thương ban hành.

4. Tuân thủ phương thức vận hành và lệnh Điều độ của đơn vị điều độ hệ thống điện

a) Nhà máy ... phải tuân thủ phương thức vận hành, lệnh điều độ của đơn vị điều độ hệ thống điện phù hợp với chế độ vận hành của Nhà máy trong hệ thống điện;

b) Nhà máy ... có trách nhiệm phối hợp với đơn vị điều độ hệ thống điện triển khai các phương thức vận hành bình thường hoặc sự cố để bảo vệ tình trạng và phương thức vận hành an toàn của hệ thống điện truyền tải, hệ thống điện phân phối.

5. Tuân thủ quy định về an toàn đập thủy điện và vận hành hồ chứa nước (đối với nhà máy thủy điện)

a) Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình vận hành hồ chứa và các quy định khác có liên quan;

b) Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập thủy điện.

6. Vận hành và bảo dưỡng

a) Công ty ... phải tính toán, thiết kế, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị phát điện của Nhà máy ... đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho nguồn điện và lưới điện;

b) Việc sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, nâng cấp, mở rộng nhà máy phải thực hiện theo kế hoạch đã đăng ký theo biểu mẫu quy định trong quy trình phối hợp vận hành do đơn vị điều độ hệ thống điện ban hành.

7. Ngừng, giảm mức cung cấp điện

Nhà máy ... phải tuân thủ các quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các văn bản có liên quan do Bộ Công Thương ban hành.

8. Đảm bảo các yêu cầu và quy định về lắp đặt thiết bị đo đếm điện

Công ty ... phải tuân thủ quy định về đo đếm điện đối với Nhà máy ..., các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến công suất đặt, vận hành, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa và đo đếm thông số điện theo Quy định về đo đếm điện năng do Bộ Công Thương ban hành.

9. Xử lý sự cố

Nhà máy ... phải thông báo ngay cho đơn vị điều độ hệ thống điện và các tổ chức có liên quan về sự cố phát điện và có biện pháp xử lý sự cố trong thời gian ngắn nhất.

10. Báo cáo khi được yêu cầu

Nhà máy... phải báo cáo về khả năng sẵn sàng phát điện, mức dự phòng công suất, tình hình thực hiện phương thức vận hành của nhà máy điện theo yêu cầu của đơn vị điều độ hệ thống điện, đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện lực (nếu tham gia thị trường điện), Cục Điều tiết điện lực hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

11. Tuân thủ quy định của thị trường điện lực (đối với các nhà máy tham gia thị trường điện)

Nhà máy ... phải tuân thủ các quy định về thị trường điện lực tại Luật Điện lực; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực; các quy định về vận hành thị trường điện lực cạnh tranh do Bộ Công Thương ban hành và các Quy trình hướng dẫn thực hiện do Cục Điều tiết điện lực ban hành.

V. QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP

1. Phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép

Công ty ... phải nộp phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép theo quy định.

2. Lưu giữ các tài liệu và hồ sơ

a) Công ty ... phải lưu giữ Giấy phép hoạt động điện lực được cấp hoặc Bản sao có chứng thực tại trụ sở Công ty;

b) Công ty ... phải lưu trữ sổ sách, tài liệu hoạt động kinh doanh theo quy định.

3. Báo cáo và cung cấp thông tin

a) Công ty ... phải báo cáo bằng văn bản cho ... (cơ quan cấp giấy phép) về việc duy trì điều kiện hoạt động trong lĩnh vực được cấp phép trước ngày 01 tháng 3 của năm tiếp theo;

b) Công ty ... phải báo cáo bằng văn bản cho ... (cơ quan cấp giấy phép) trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Giấy phép này bị mất hoặc thất lạc.

4. Kiểm tra và thanh tra

a) Công ty ... phải sẵn sàng báo cáo về các trang thiết bị phát điện, nhà xưởng, sổ sách kế toán để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra và đảm bảo hoạt động đúng theo quy định của pháp luật và nội dung của Giấy phép này;

b) Công ty ... phải phối hợp và tạo điều kiện để Thanh tra chuyên ngành điện lực, Kiểm tra viên điện lực thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

5. Xử lý vi phạm

a) Trường hợp Nhà máy ... có hành vi vi phạm các quy định tại Giấy phép này, Công ty ... phải có văn bản giải trình về việc vi phạm;

b) Sau khi cung cấp thông tin bằng văn bản về hành vi vi phạm, giải trình và đề xuất giải pháp khắc phục, những hình thức xử lý sau đây có thể được áp dụng đối với Nhà máy ...:

- Yêu cầu Nhà máy ... phải chấm dứt những hành vi vi phạm hoặc phải có những hoạt động để khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra trong thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định;

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với nhà máy theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.

c) Trường hợp hành vi vi phạm của Nhà máy ... có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì vụ việc được chuyển sang cơ quan điều tra để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

6. Thu hồi giấy phép

a) Nhà máy ... bị thu hồi Giấy phép trong các trường hợp sau:

- Không triển khai hoạt động sau 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện;

- Không đảm bảo duy trì các điều kiện đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực quản lý, vận hành Nhà máy ...;

- Không thực hiện đúng các nội dung quy định trong Giấy phép này;

- Cho thuê, cho mượn hoặc tự ý sửa chữa Giấy phép này;

- Theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi vi phạm các quy định của pháp luật có liên quan.

b) Trong trường hợp giấy phép bị thu hồi, Nhà máy ... vẫn phải tiếp tục hoạt động phát điện trong thời hạn được Cơ quan cấp giấy phép yêu cầu, nhằm đảm bảo cung cấp điện và đảm bảo sự kết nối với hệ thống truyền tải, phân phối điện, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện.

7. Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép

a) Công ty ... phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực khi có thay đổi về tên, địa chỉ trụ sở, loại hình hoạt động, phạm vi hoạt động;

b) Trước khi giấy phép hoạt động điện lực hết thời hạn 60 ngày, trường hợp có nhu cầu tiếp tục hoạt động, Công ty ... phải tiến hành lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho nhà máy ... gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép và thực hiện trình tự, thủ tục về cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định./.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu 04

PHỤ LỤC GIẤY PHÉP TRUYỀN TẢI ĐIỆN/PHÂN PHỐI ĐIỆN

I. LĨNH VỰC, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

1. Lĩnh vực hoạt động

Công ty ... được phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực truyền tải điện/phân phối điện, quy mô cấp điện áp đến ...

2. Phạm vi hoạt động

a) Công ty ... được phép hoạt động truyền tải điện/phân phối điện, quy mô cấp điện áp đến ... kV trong phạm vi ...;

b) Công ty ... là đơn vị được phép hoạt động truyền tải điện/phân phối điện trong phạm vi được quy định tại Điểm a Khoản này trong thời hạn hiệu lực của giấy phép, trừ phạm vi hoạt động của các đơn vị điện lực khác được Cục Điều tiết điện lực hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho phép hoạt động truyền tải điện/phân phối điện trong phạm vi hoạt động của Công ty ...

II. QUYỀN CỦA CÔNG TY ...

1. Các quyền theo quy định tại Luật Điện lực

Công ty ... có các quyền sau đây:

a) Hoạt động truyền tải điện/phân phối điện theo quy định tại Giấy phép này;

b) Được vào khu vực quản lý của bên mua điện để thao tác, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế mới trang thiết bị điện của đơn vị phân phối điện (đối với hoạt động phân phối điện);

c) Được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động truyền tải điện/phân phối điện;

d) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật phục vụ hoạt động truyền tải điện/phân phối điện.

2. Các quyền khác theo quy định của pháp luật

a) Công ty ... được phép cung cấp dịch vụ trong hoạt động truyền tải điện/phân phối điện tuân thủ theo quy định của pháp luật;

b) Công ty ... có quyền tham gia vào các hoạt động khác phù hợp với hoạt động truyền tải điện/phân phối điện và các điều kiện của Giấy phép này;

c) Công ty ... chỉ được tham gia vào các hoạt động điện lực khác không liên quan đến hoạt động truyền tải điện/phân phối điện đã được cấp giấy phép khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép cho phép. Trong trường hợp có tham gia vào những hoạt động điện lực khác, Công ty phải chứng minh được những hoạt động đó không ảnh hưởng tới việc thực hiện các nghĩa vụ quy định trong Phụ lục này và tuân thủ các quy định của pháp luật.

3. Quyền sử dụng tài sản

Công ty ... được phép sử dụng tài sản như đã đăng ký trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép để đảm bảo thực hiện hoạt động truyền tải điện/phân phối điện phù hợp với các điều kiện trong Phụ lục này.

4. Quyền ngừng cung cấp điện

Công ty ... được phép tạm dừng, ngừng hoạt động một phần hoặc toàn bộ lưới truyền tải điện/phân phối điện trong các trường hợp sau:

a) Đơn vị sử dụng lưới truyền tải điện/phân phối điện không thanh toán giá truyền tải điện/phân phối điện theo quy định, không tuân theo quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh hệ thống điện hoặc an toàn cho người và trang thiết bị truyền tải điện/phân phối điện;

b) Trong trường hợp khẩn cấp, trường hợp có nguy cơ đe dọa sức khỏe và an toàn cộng đồng, tính tin cậy của hệ thống điện, bảo dưỡng, sửa chữa lưới truyền tải điện/phân phối điện phù hợp với quy định của pháp luật và các điều kiện quy định trong Phụ lục này.

III. NGHĨA VỤ CHUNG CỦA CÔNG TY ...

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật

Công ty ... thực hiện hoạt động truyền tải điện/phân phối điện phải tuân thủ các quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực; Quy định hệ thống điện truyền tải, Quy định hệ thống điện phân phối, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến đo đếm điện năng do Bộ Công Thương ban hành và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Duy trì điều kiện đã được cấp giấy phép

Công ty ... phải tuân thủ và duy trì các điều kiện đã được cấp giấy phép hoạt động truyền tải điện/phân phối điện trong suốt thời hạn của Giấy phép này.

3. Đầu tư xây dựng và phát triển lưới điện

a) Công ty ... phải đảm bảo xây dựng, lắp đặt, nghiệm thu, vận hành lưới điện theo đúng thiết kế được duyệt, phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực và danh mục các công trình điện được đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

b) Công ty ... phải lập kế hoạch đầu tư phát triển và mở rộng lưới điện trong phạm vi do Công ty quản lý để đảm bảo đáp ứng khả năng cung cấp điện tại thời điểm hiện tại và trong tương lai.

Kế hoạch đầu tư phát triển và mở rộng lưới truyền tải điện/phân phối điện phải phù hợp với:

- Quy hoạch phát triển điện lực;

- Danh mục đầu tư đã được phê duyệt;

- Quy định về hệ thống điện truyền tải/phân phối điện;

- Quy định về đo đếm điện năng;

- Các điều kiện của Giấy phép này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

c) Công ty ... phải đảm bảo liên kết đấu nối với nhà máy điện, lưới điện phân phối, truyền tải, khách hàng sử dụng điện lớn có đấu nối vào lưới điện thuộc phạm vi quản lý của Công ty theo quy định của pháp luật;

d) Công ty ... phải cung cấp đầy đủ và chi tiết các thông tin phục vụ xây dựng, bổ sung và phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực cho từng giai đoạn theo yêu cầu của Cơ quan cấp giấy phép, cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

đ) Hàng năm, Công ty ... phải báo cáo cơ quan cấp giấy phép và cơ quan có thẩm quyền tình hình thực hiện đầu tư và kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện thuộc phạm vi quản lý, vận hành của Công ty;

e) Đề xuất với cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực khi thấy quy hoạch đang thực hiện không còn phù hợp với thực tế.

4. Cải tạo lưới điện

Công ty ... có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, lộ trình cải tạo, nâng cấp các đường dây, trạm biến áp của lưới điện hiện có để đảm bảo các tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật theo quy định.

5. Kỹ thuật và công nghệ áp dụng

a) Công ty ... phải duy trì các phương tiện, trang thiết bị, công nghệ, phần mềm ứng dụng để phục vụ hoạt động truyền tải điện/phân phối điện phù hợp với các quy định về lưới điện và những tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng tại Việt Nam;

b) Công ty ... được phép sử dụng các công nghệ, kỹ thuật và thiết bị tiên tiến để phục vụ hoạt động truyền tải điện/phân phối điện. Khi có những thay đổi công nghệ chính của lưới điện trong phạm vi đơn vị mình quản lý, Công ty phải báo cáo bằng văn bản cho cơ quan cấp giấy phép.

6. Sử dụng đất

Công ty ... phải quản lý và sử dụng đất theo đúng diện tích và mục đích đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trong các dự án đầu tư lưới truyền tải điện/phân phối điện.

7. Bảo vệ môi trường

a) Công ty ... phải xây dựng, lắp đặt các thiết bị, phương tiện kỹ thuật của lưới điện không gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe cộng đồng và tuân theo các tiêu chuẩn môi trường được phép áp dụng;

b) Công ty ... phải thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường khi hoạt động ...

8. An toàn lao động và cộng đồng

a) Công ty ... phải đảm bảo tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn liên quan đến bảo vệ người lao động, sức khỏe cộng đồng và mức độ an toàn cho phép;

b) Công ty ... phải đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ và vận hành an toàn các thiết bị điện, các công trình điện; phải thực hiện kiểm tra và thử nghiệm các trang thiết bị điện và công trình điện trước khi đưa vào hoạt động để đảm bảo những trang thiết bị điện và công trình điện đáp ứng các yêu cầu về an toàn lưới điện theo quy định của pháp luật;

c) Công ty ... phải hợp tác với các đơn vị điện lực, các cơ quan có thẩm quyền để quản lý và bảo vệ an toàn trang thiết bị điện, công trình điện.

9. Đào tạo và sử dụng lao động

Công ty ... phải bảo đảm thực hiện quy định về việc đào tạo sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu đối với lĩnh vực hoạt động truyền tải điện/phân phối điện như đã đăng ký trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

10. Tiết kiệm điện và sử dụng năng lượng hiệu quả

a) Công ty ... phải thực hiện những yêu cầu về tuyên truyền và phổ biến về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động truyền tải điện/phân phối điện;

b) Công ty ... phải thực hiện phương thức vận hành tối ưu thiết bị truyền tải điện/phân phối điện nhằm thực hiện yêu cầu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động …, chống lãng phí, giảm tổn thất điện năng theo quy định của Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các quy định pháp luật khác có liên quan.

11. Giá dịch vụ

a) Công ty ... phải áp dụng mức giá truyền tải điện/phân phối điện, các loại giá dịch vụ liên quan khác theo nguyên tắc và phương pháp tính đã được phê duyệt;

b) Cung cấp thông tin, tham gia xây dựng cơ chế, nguyên tắc và phương pháp tính giá, các loại phí có liên quan khi nhận được yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

12. Dịch vụ khách hàng và giải quyết khiếu nại

Công ty ... phải đảm bảo những yêu cầu về dịch vụ khách hàng và giải quyết các khiếu nại của khách hàng theo quy định của Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các quy định khác có liên quan.

13. Hạch toán tài chính

Công ty ... có trách nhiệm thực hiện hạch toán tài chính hoạt động truyền tải điện/phân phối điện tách biệt với những hoạt động kinh doanh khác không liên quan đến hoạt động truyền tải/phân phối điện của Công ty và lưu trữ đầy đủ hồ sơ chứng từ cần thiết theo quy định về quản lý tài chính.

Công ty ... phải hạch toán tài chính theo quy định của pháp luật, chế độ kế toán tại Việt Nam và những quy định khác có liên quan.

14. Báo cáo tài chính

a) Công ty ... có trách nhiệm lập các báo cáo tài chính hàng năm đối với hoạt động báo cáo tài chính phải được kiểm toán do tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện;

b) Công ty ... có trách nhiệm cung cấp các thông tin, số liệu, tài liệu về tài chính để phục vụ công tác tính toán giá truyền tải điện/phân phối điện ... khi Cục Điều tiết điện lực yêu cầu.

15. Báo cáo khi có thay đổi

Công ty ... phải báo cáo cơ quan cấp giấy phép trong các trường hợp sau:

a) Khi có thay đổi trong hoạt động quản lý, vận hành lưới điện của Công ty trong phạm vi hoạt động của Giấy phép do cải tổ ngành điện;

b) Khi có thay đổi do tái cơ cấu và chuyển giao tài sản của Công ty.

IV. NGHĨA VỤ ĐẢM BẢO CÁC ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT

1. Tuân thủ quy định về kỹ thuật của lưới điện

Công ty ... phải tuân thủ và đáp ứng các quy định về hệ thống điện truyền tải, hệ thống điện phân phối và các quy định kỹ thuật khác có liên quan tới lưới điện mà Công ty được cấp giấy phép hoạt động.

2. Đảm bảo các tiêu chuẩn đấu nối

Công ty ... phải tuân thủ quy định của pháp luật về đấu nối lưới điện trong hoạt động truyền tải điện/phân phối điện.

3. Tuân thủ phương thức vận hành, lệnh điều độ của đơn vị điều độ hệ thống điện

a) Công ty ... phải thực hiện các hướng dẫn, quản lý phụ tải và sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của đơn vị điều độ hệ thống điện và theo quy định của pháp luật;

b) Công ty ... phải tuân thủ sự chỉ huy vận hành, phối hợp trong công tác xây dựng kế hoạch vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và phục hồi hệ thống điện với đơn vị điều độ hệ thống điện;

c) Công ty ... phải cung cấp thông tin theo yêu cầu của Cơ quan cấp giấy phép, đơn vị điều độ hệ thống điện để phục vụ cho việc vận hành hệ thống điện theo quy định.

4. Đảm bảo khả năng cung cấp điện

a) Trong phạm vi hoạt động được cấp giấy phép, Công ty ... phải cung cấp dịch vụ truyền tải điện/phân phối điện an toàn, kinh tế, tin cậy và liên tục theo tiêu chuẩn chất lượng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan;

b) Không phân biệt đối xử trong việc cung cấp dịch vụ truyền tải điện/phân phối điện cho các đối tượng trong cùng một nhóm khách hàng.

5. Đảm bảo chất lượng điện năng theo quy định của pháp luật

Công ty ... có trách nhiệm đảm bảo chất lượng điện năng truyền tải/phân phối đến khách hàng sử dụng dịch vụ theo quy định của Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chất lượng điện năng do Bộ Công Thương ban hành.

6. Đảm bảo các yêu cầu và quy định về lắp đặt thiết bị đo đếm

Công ty ... phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định về đo đếm đối với lưới điện truyền tải/phân phối, các yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chuẩn liên quan đến công suất, vận hành, duy tu bảo dưỡng sửa chữa và đo đếm thông số điện được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

7. Ngừng, giảm mức cung cấp điện

Công ty ... phải tuân thủ các quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Quy định về trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện do Bộ Công Thương ban hành.

8. Xử lý sự cố

a) Công ty ... phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi xảy ra những sự cố trên lưới điện thuộc phạm vi quản lý của Công ty dẫn tới các hệ quả sau:

- Ngừng cung cấp dịch vụ truyền tải điện/phân phối điện làm ảnh hưởng tới hoạt động điện lực của các đơn vị khác;

- Tình trạng bất thường của hệ thống điện gây sự cố đáng kể trên lưới điện thuộc phạm vi quản lý của Công ty;

- Gây hư hỏng trang thiết bị, ảnh hưởng đến tính mạng con người.

b) Công ty ... phải thông báo ngay cho đơn vị điều độ hệ thống điện và các tổ chức có liên quan về sự cố trong lưới điện và có biện pháp xử lý sự cố trong thời gian ngắn nhất.

9. Vận hành và bảo dưỡng

a) Công ty ... phải tính toán, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị trong lưới điện thuộc phạm vi quản lý của đơn vị đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật;

b) Kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện phải được thực hiện theo thỏa thuận với đơn vị điều độ hệ thống điện.

10. Tuân theo các quy định của thị trường điện lực cạnh tranh (áp dụng đối với đơn vị tham gia thị trường điện lực cạnh tranh)

Công ty ... phải tuân thủ các quy định về thị trường điện lực tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, các quy định về thị trường điện lực cạnh tranh do Bộ Công Thương ban hành và các Quy trình hướng dẫn thực hiện do Cục Điều tiết điện lực ban hành.

V. QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP

1. Phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép

Công ty ... phải nộp phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép theo quy định.

2. Lưu giữ các tài liệu và hồ sơ

a) Công ty ... phải lưu giữ Giấy phép hoạt động điện lực được cấp hoặc Bản sao có chứng thực tại trụ sở Công ty;

b) Công ty ... phải lưu trữ sổ sách tài liệu hoạt động truyền tải điện/phân phối điện theo quy định.

3. Báo cáo và cung cấp thông tin

Công ty ... có trách nhiệm báo cáo và cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin sau:

a) Thông tin liên quan tới khả năng truyền tải điện/phân phối điện và tình trạng vận hành của các thiết bị trong lưới điện theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền;

b) Công ty ... phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin phục vụ cho mục đích xây dựng chính sách, quản lý và điều hành vĩ mô khi có yêu cầu của cơ quan cấp giấy phép hay cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

c) Báo cáo ... (cơ quan cấp giấy phép) trong trường hợp Giấy phép này bị mất hoặc thất lạc;

d) Báo cáo tổng kết hàng năm về hoạt động điện lực trong lĩnh vực và phạm vi được quy định trong Giấy phép cho ... (Cơ quan cấp giấy phép) và Sở Công Thương tại địa phương trước ngày 01 tháng 3 của năm tiếp theo;

đ) Công ty ... phải báo cáo bằng văn bản cho ... (cơ quan cấp giấy phép) về việc duy trì điều kiện hoạt động trong lĩnh vực được cấp phép trước ngày 01 tháng 3 của năm tiếp theo.

4. Kiểm tra và thanh tra

a) Công ty ... phải sẵn sàng báo cáo về tình trạng của các trang thiết bị kỹ thuật, nhà xưởng và sổ sách kế toán để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra và đảm bảo hoạt động đúng theo quy định của pháp luật và nội dung của Giấy phép này;

b) Công ty ... phải phối hợp và tạo điều kiện để Thanh tra chuyên ngành điện lực, Kiểm tra viên điện lực thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi hoạt động ... theo đúng quy định của pháp luật.

5. Xử lý vi phạm

a) Trong trường hợp Công ty ... có hành vi vi phạm các quy định tại Giấy phép này, Công ty phải có văn bản giải trình về việc vi phạm;

b) Sau khi cung cấp thông tin bằng văn bản về hành vi vi phạm, giải trình và đề xuất giải pháp khắc phục, những hình thức xử lý sau đây có thể được áp dụng đối với Công ty ...:

- Yêu cầu Công ty phải chấm dứt những hành vi vi phạm hoặc phải có những hoạt động để khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra trong thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định;

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty theo các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.

c) Trường hợp hành vi vi phạm của Công ty ... có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì vụ việc được chuyển sang cơ quan điều tra để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

6. Thu hồi giấy phép

a) Thu hồi giấy phép: Công ty ... bị thu hồi Giấy phép trong các trường hợp sau:

- Không triển khai hoạt động sau 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực truyền tải điện/phân phối điện;

- Không đảm bảo duy trì các điều kiện theo quy định khi đã được cấp giấy phép hoạt động truyền tải điện/phân phối điện;

- Không thực hiện đúng các nội dung quy định trong Giấy phép này;

- Cho thuê, cho mượn hoặc tự ý sửa chữa Giấy phép này;

- Theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi vi phạm các quy định của pháp luật có liên quan.

b) Trong trường hợp giấy phép bị thu hồi, Công ty ... vẫn phải tiếp tục hoạt động truyền tải điện/phân phối điện trong thời hạn được Cơ quan cấp giấy phép yêu cầu, nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng điện, đảm bảo sự kết nối giữa hệ thống điện truyền tải và hệ thống điện phân phối, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện.

7. Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép

a) Công ty ... phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực khi có thay đổi về tên, địa chỉ trụ sở, loại hình hoạt động, phạm vi hoạt động.

b) Trước khi giấy phép hoạt động điện lực hết thời hạn 60 ngày, trường hợp có nhu cầu tiếp tục hoạt động, Công ty ... phải tiến hành lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép và thực hiện trình tự thủ tục về cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định./.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu 5

PHỤ LỤC GIẤY PHÉP BÁN BUÔN ĐIỆN/BÁN LẺ ĐIỆN/XUẤT, NHẬP KHẨU ĐIỆN

I. LĨNH VỰC VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

1. Lĩnh vực hoạt động điện lực

Công ty ... được phép hoạt động điện lực trong các lĩnh vực sau đây:

Hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện với quy mô cấp điện áp đến ... kV.

2. Phạm vi hoạt động

a) Công ty ... được phép Hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện với quy mô cấp điện áp đến … kV, trên địa bàn …;

b) Công ty ... được phép Hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện với quy mô cấp điện áp đến ... kV theo đúng phạm vi quy định tại Điểm a Khoản này trong thời hạn hiệu lực của giấy phép, trừ phạm vi hoạt động của các đơn vị điện lực khác được Cục Điều tiết điện lực hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho phép Hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện trong phạm vi hoạt động của Công ty

II. QUYỀN CỦA CÔNG TY ...

1. Quyền của đơn vị Hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện được quy định tại Luật Điện lực

a) Hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện được ghi trong Giấy phép này;

b) Bán điện cho tổ chức, cá nhân mua điện đáp ứng đủ các điều kiện quy định của pháp luật trong phạm vi được cấp phép hoạt động theo đúng biểu giá do cơ quan có thẩm quyền quy định;

c) Sử dụng các dịch vụ truyền tải điện, phân phối điện phù hợp với từng cấp độ của thị trường điện lực để thực hiện Hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện;

d) Được cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến lĩnh vực hoạt động điện lực được cấp giấy phép;

đ) Công ty ... được phép vào khu vực quản lý của tổ chức, cá nhân mua điện để kiểm tra, ghi chỉ số công tơ, liên hệ với khách hàng theo quy định của pháp luật;

e) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ Hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện.

2. Các quyền khác theo quy định của pháp luật

Công ty ... có quyền tham gia vào các hoạt động điện lực khác, phù hợp các nội dung và điều kiện của Giấy phép này.

3. Ngừng, giảm cung cấp điện

Công ty ... có quyền đề nghị ngừng, giảm cung cấp điện trong trường hợp khẩn cấp, trường hợp có nguy cơ đe dọa đến sức khỏe hay sự an toàn của cộng đồng; ảnh hưởng đến độ tin cậy của hệ thống điện; để bảo dưỡng, sửa chữa hoặc khi khách hàng vi phạm các quy định có liên quan đến hoạt động bán buôn điện/ bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện.

Điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện thực hiện theo quy định tại Luật Điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực; Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Quy định điều kiện, trình tự ngừng giảm mức cung cấp điện do Bộ Công Thương ban hành.

III. NGHĨA VỤ CHUNG CỦA CÔNG TY ...

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật

Công ty ... phải tuân theo các quy định của Luật Điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực, Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Duy trì điều kiện được cấp giấy phép

Công ty ... phải duy trì các điều kiện hoạt động điện lực cho lĩnh vực hoạt động điện lực đã được cấp phép trong suốt thời hạn của Giấy phép này.

3. Đào tạo và sử dụng lao động

Công ty ... phải bảo đảm thực hiện việc đào tạo, sử dụng lao động theo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu duy trì và phát triển các lĩnh vực hoạt động điện lực đã được cấp giấy phép.

4. Tiết kiệm điện trong hoạt động điện lực

Công ty ... phải thực hiện yêu cầu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động điện lực theo quy định của Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Giá điện

a) Công ty ... có trách nhiệm đàm phán, ký kết và thực hiện các Hợp đồng mua bán điện giữa Công ty ... (hoặc theo ủy quyền) với các tổ chức, cá nhân mua điện theo quy định;

b) Công ty ... có trách nhiệm tuân thủ và thực hiện các quy định về giá điện do cơ quan có thẩm quyền ban hành;

c) Công ty ... phải cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về tình hình kinh doanh điện năng trong phạm vi hoạt động được cấp phép khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6. Cung cấp dịch vụ liên quan đến hoạt động ...

a) Công ty ... thực hiện lĩnh vực hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện trên cơ sở tuân thủ các quy định của nhà nước về quốc phòng, an ninh, trật tự và an toàn xã hội;

b) Công ty ... chỉ được tham gia vào các hoạt động điện lực khác không liên quan đến Hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện đã được cấp phép khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho phép. Trong trường hợp có tham gia vào những hoạt động điện lực khác, Công ty phải chứng minh được những hoạt động đó không ảnh hưởng tới việc thực hiện các nghĩa vụ quy định trong Giấy phép này và tuân thủ các quy định của pháp luật.

7. Dịch vụ khách hàng

Công ty ... phải đảm bảo những yêu cầu về dịch vụ khách hàng và giải quyết các khiếu nại của khách hàng theo quy định của Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các quy định pháp luật khác có liên quan.

8. Hạch toán tài chính

a) Công ty ... có trách nhiệm quản lý hạch toán tài chính hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện, tách biệt với những hoạt động kinh doanh khác không liên quan và lưu trữ đầy đủ hồ sơ chứng từ cần thiết theo quy định về quản lý tài chính;

b) Công ty ... phải hạch toán tài chính theo quy định của pháp luật.

9. Báo cáo tài chính, sản xuất, kinh doanh

a) Công ty ... có trách nhiệm thực hiện kiểm toán tài chính hàng năm đối với Hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện do đơn vị kiểm toán tài chính độc lập thực hiện;

b) Công ty ... phải cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu về tài chính để phục vụ công tác tính toán giá bán buôn điện/bán lẻ điện khi Cục Điều tiết điện lực yêu cầu;

c) Báo cáo ...(cơ quan cấp giấy phép) và Sở Công Thương tại địa phương về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng năm trong lĩnh vực được cấp phép trước ngày 01 tháng 3 của năm tiếp theo.

10. Báo cáo khi có thay đổi

Công ty ... phải báo cáo Cơ quan cấp giấy phép khi có thay đổi trong các trường hợp sau:

a) Cải tổ ngành có liên quan tới lĩnh vực hoạt động điện lực đã được cấp giấy phép;

b) Ngừng hoạt động để chuyển giao quyền của một trong các lĩnh vực hoạt động hoặc phạm vi hoạt động đã được quy định trong Giấy phép này cho đơn vị khác;

c) Chuyển đổi mô hình hoạt động sang hình thức doanh nghiệp khác.

11. Các hành vi bị cấm

Công ty ... không được thực hiện các hành vi sau:

a) Các hành vi bị cấm theo quy định tại Điều 7 Luật Điện lực;

b) Phân biệt đối xử trong hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện cho khách hàng trong cùng một nhóm;

c) Bán điện cho những tổ chức, cá nhân chưa có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;

d) Mua điện từ các đơn vị chưa có giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện.

IV. NGHĨA VỤ ĐẢM BẢO CÁC ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT

1. Đảm bảo các yêu cầu và quy định về lắp đặt thiết bị đo đếm điện

Công ty ... phải tuân thủ quy định của pháp luật về đo lường; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về quá trình lắp đặt, bảo dưỡng, đại tu, sửa chữa và vận hành hệ thống đo đếm điện năng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

2. Điều kiện về kỹ thuật, công nghệ áp dụng

a) Công ty ... phải duy trì các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn lực, áp dụng các điều kiện về kỹ thuật, công nghệ và thiết bị tiên tiến phù hợp với lĩnh vực hoạt động điện lực đã được cấp giấy phép;

b) Công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan cấp giấy phép khi có những thay đổi lớn về công nghệ và các thiết bị chính có liên quan đến hoạt động điện lực được cấp phép.

V. QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP

1. Phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép

Công ty ... phải nộp phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép theo quy định.

2. Lưu giữ các tài liệu và hồ sơ

a) Công ty ... phải lưu giữ Giấy phép hoạt động điện lực được cấp hoặc Bản sao có chứng thực tại trụ sở Công ty;

b) Công ty ... phải lưu trữ sổ sách tài liệu Hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện theo quy định.

3. Báo cáo và cung cấp thông tin

Công ty ... có trách nhiệm báo cáo và cung cấp những thông tin như sau:

a) Những thông tin liên quan tới tình hình Hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

b) Báo cáo ... (cơ quan cấp giấy phép) trong trường hợp Giấy phép này bị mất hoặc thất lạc;

c) Công ty ... phải báo cáo bằng văn bản cho ... (cơ quan cấp giấy phép) về việc duy trì điều kiện hoạt động trong lĩnh vực được cấp phép trước ngày 01 tháng 3 của năm tiếp theo.

4. Kiểm tra và thanh tra

a) Công ty ... phải sẵn sàng báo cáo về tình hình kinh doanh bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện và sổ sách kế toán để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra và đảm bảo hoạt động đúng theo quy định của pháp luật và nội dung của Giấy phép này;

b) Công ty ... phải phối hợp và tạo điều kiện để Thanh tra chuyên ngành điện lực, Kiểm tra viên điện lực thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

5. Xử lý vi phạm

a) Trong trường hợp Công ty ... có hành vi vi phạm các quy định tại Giấy phép này, Công ty ... phải có văn bản giải trình về việc vi phạm;

b) Sau khi cung cấp thông tin bằng văn bản về vi phạm quy định trong giấy phép, giải trình và đề xuất giải pháp khắc phục, những hình thức xử lý sau đây có thể được áp dụng đối với Công ty …:

- Yêu cầu Công ty ... phải chấm dứt những hành vi vi phạm hoặc phải có những hoạt động để khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra trong thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định;

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty ... theo các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.

c) Trường hợp hành vi vi phạm của Công ty ... có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì vụ việc được chuyển sang cơ quan điều tra để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

6. Thu hồi giấy phép

a) Thu hồi giấy phép: Công ty ... bị thu hồi Giấy phép trong các trường hợp sau:

- Không triển khai hoạt động sau 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện;

- Không đảm bảo duy trì các điều kiện theo quy định khi đã được cấp giấy phép Hoạt động bán buôn điện/bán lẻ điện/xuất, nhập khẩu điện;

- Không thực hiện đúng các nội dung quy định trong Giấy phép này;

- Cho thuê, cho mượn hoặc tự ý sửa chữa Giấy phép này;

- Theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi vi phạm các quy định của pháp luật có liên quan.

b) Trong trường hợp giấy phép bị thu hồi, Công ty ... vẫn phải tiếp tục hoạt động ... trong khoảng thời gian được Cơ quan cấp giấy phép yêu cầu, nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng điện, đảm bảo sự kết nối giữa hệ thống điện truyền tải và hệ thống điện phân phối, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện.

7. Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép

a) Công ty ... phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực khi có thay đổi về tên, địa chỉ trụ sở, loại hình hoạt động, phạm vi hoạt động;

b) Trước khi giấy phép hoạt động điện lực hết thời hạn 60 ngày, trường hợp có nhu cầu tiếp tục hoạt động, Công ty ... phải tiến hành lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép và thực hiện trình tự thủ tục về cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định./.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu 6

PHỤ LỤC GIẤY PHÉP TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC

I. LĨNH VỰC, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

1. Các lĩnh vực hoạt động điện lực được cấp phép

Công ty ... đủ điều kiện được phép hoạt động điện lực trong các lĩnh vực sau:

a) Lĩnh vực 1: …;

b) Lĩnh vực 2: ...

2. Phạm vi hoạt động

Công ty ... được phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực đối với các lĩnh vực được cấp phép trong phạm vi toàn quốc.

II. QUYỀN CỦA CÔNG TY ...

1. Hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực với các lĩnh vực được quy định tại Khoản 1 Mục I Giấy phép này.

2. Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ cho hoạt động tư vấn.

3. Đề nghị các cơ quan có liên quan cung cấp thông tin cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật phục vụ cho các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực được cấp phép.

4. Hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực theo quy định của pháp luật.

5. Áp dụng công nghệ kỹ thuật, phần mềm, phương pháp tính toán tiên tiến được chấp nhận tại Việt Nam để thực hiện các hoạt động tư vấn chuyên ngành điện.

6. Đào tạo và tuyển dụng lao động theo quy định của pháp luật.

III. NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY ...

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật

Công ty ... phải tuân thủ các quy định của Luật Điện lực, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật điện lực; Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Thông tư số 10/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực, các điều kiện trong Giấy phép này và tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Duy trì điều kiện được cấp giấy phép

a) Công ty ... phải duy trì cơ cấu tổ chức để đảm bảo thực hiện các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện được cấp phép hoạt động như trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép;

b) Công ty ... phải duy trì các điều kiện đối với lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực đã được cấp phép theo quy định tại Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

c) Chủ nhiệm dự án và các chuyên gia tư vấn chính trong các lĩnh vực chuyên môn chính của dự án, công trình do Công ty ... thực hiện phải do các chuyên gia thuộc biên chế hoặc có hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn của Công ty đảm nhiệm.

3. Chất lượng công trình

Công ty ... phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, dịch vụ đã thực hiện.

4. Kỹ thuật và công nghệ áp dụng

a) Công ty ... phải duy trì các phương tiện, trang thiết bị, công nghệ, phần mềm ứng dụng để thực hiện các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực được cấp phép;

b) Áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật của Việt Nam đối với lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực. Trường hợp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của nước ngoài thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;

c) Hồ sơ, tài liệu về đầu tư xây dựng công trình điện lực phải phù hợp với yêu cầu hiện đại hóa nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo đảm độ an toàn, tin cậy cao trong đầu tư xây dựng công trình điện lực.

5. Đào tạo và sử dụng lao động

a) Công ty ... phải tuân thủ các quy định của pháp luật về sử dụng lao động;

b) Công ty ... phải duy trì nguồn nhân lực bao gồm bộ máy quản lý, chuyên gia tư vấn đáp ứng được yêu cầu về số lượng và năng lực chuyên gia như trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

6. Báo cáo khi có thay đổi

a) Công ty ... phải báo cáo bằng văn bản những thay đổi về nhân sự chủ chốt (Giám đốc, đội ngũ chuyên gia tư vấn chính) cho ...(cơ quan cấp giấy phép);

b) Công ty ... phải báo cáo bằng văn bản cho ... (cơ quan cấp giấy phép) trước 60 ngày trong trường hợp ngừng hoạt động điện lực;

c) Công ty ... phải báo cáo bằng văn bản cho ... (cơ quan cấp giấy phép) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thay đổi trụ sở làm việc.

IV. QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP

1. Phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép

Công ty ... phải nộp phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép theo quy định.

2. Lưu giữ tài liệu và hồ sơ

a) Công ty ... phải lưu trữ Giấy phép hoạt động điện lực được cấp hoặc bản sao có chứng thực tại trụ sở Công ty;

b) Công ty ... phải lưu trữ toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực trong suốt quá trình hoạt động.

3. Báo cáo và cung cấp thông tin

a) Công ty ... phải báo cáo bằng văn bản cho ... (cơ quan cấp giấy phép) và Sở Công Thương tại địa phương (nơi đăng ký trụ sở chính) về tình hình thực hiện các hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực đã được cấp giấy phép, sử dụng lao động, cơ sở hạ tầng, phương tiện, trang thiết bị, phần mềm ứng dụng trước ngày 01 tháng 3 của năm tiếp theo;

b) Công ty ... phải báo cáo bằng văn bản cho ... (cơ quan cấp giấy phép) trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Giấy phép này bị mất hoặc thất lạc;

c) Công ty ... phải báo cáo bằng văn bản cho ... (cơ quan cấp giấy phép) về việc duy trì điều kiện hoạt động trong lĩnh vực được cấp phép trước ngày 01 tháng 3 của năm tiếp theo.

4. Kiểm tra và thanh tra

a) Công ty ... phải sẵn sàng báo cáo về cơ sở hạ tầng, phương tiện, trang thiết bị, phần mềm ứng dụng và sổ sách kế toán để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra và đảm bảo hoạt động đúng theo quy định của pháp luật và nội dung của Giấy phép này trong quá trình hoạt động;

b) Công ty ... phải phối hợp và tạo điều kiện để Thanh tra chuyên ngành điện lực, Kiểm tra viên điện lực thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

5. Xử lý vi phạm

a) Trường hợp có hành vi vi phạm các quy định tại Giấy phép này, Công ty ... phải có văn bản giải trình về việc vi phạm;

b) Sau khi cung cấp các thông tin bằng văn bản về vi phạm, giải trình và đề xuất giải pháp khắc phục, những hình thức xử phạt sau đây có thể được áp dụng đối với Công ty …:

- Yêu cầu Công ty ... phải chấm dứt những hành vi vi phạm hoặc phải có những hoạt động để khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra trong thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định;

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty ... theo các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.

c) Trường hợp hành vi vi phạm của Công ty ... có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì vụ việc được chuyển sang cơ quan điều tra để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

6. Thu hồi giấy phép

Giấy phép hoạt động điện lực của Công ty ... bị thu hồi trong các trường hợp sau:

a) Không triển khai hoạt động sau 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực;

b) Không đảm bảo duy trì các điều kiện đã được cấp giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực;

c) Không thực hiện đúng các nội dung quy định trong Giấy phép này;

d) Cho thuê, cho mượn hoặc tự ý sửa chữa Giấy phép này;

đ) Theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi vi phạm các quy định của pháp luật có liên quan.

7. Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép

a) Công ty ... phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực khi có thay đổi về tên, địa chỉ trụ sở, loại hình hoạt động, phạm vi hoạt động;

b) Trước khi giấy phép hoạt động điện lực hết thời hạn 60 ngày, trường hợp có nhu cầu tiếp tục hoạt động, Công ty ... phải tiến hành lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép và thực hiện trình tự, thủ tục về cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định./.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu 7a

DANH SÁCH TRÍCH NGANG
CÁN BỘ QUẢN LÝ, CHUYÊN GIA TƯ VẤN CHÍNH LĨNH VỰC TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC

(Cho lĩnh vực hoạt động tư vấn quy hoạch, tư vấn đầu tư xây dựng điện và tư vấn giám sát thi công các công trình điện)

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Thâm niên công tác (năm)

Tên dự án, công trình đã tham gia

Ghi chú

I.

Cán bộ quản lý

1

2

3

4

5

II

Chuyên gia tư vấn chính

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mẫu 7b

DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ QUẢN LÝ

(Cho lĩnh vực hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, xuất nhập khẩu điện, bán buôn và bán lẻ điện)

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Thâm niên công tác (năm)

Ghi chú

I.

Cán bộ quản lý

1

2

3

4

II.

Người trực tiếp vận hành

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mẫu 8a

BÁO CÁO DUY TRÌ ĐIỀU KIỆN GIẤY PHÉP PHÁT ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

..., ngày ... tháng ... năm ...

BÁO CÁO

Về việc duy trì các Điều kiện giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực phát điện

Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương tỉnh ...

Tên tổ chức được cấp phép:................................................................................................

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):.....................................................................................

Đăng ký trụ sở chính tại:……….Điện thoại:………….. Fax:.....................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh nghiệp ………, đăng ký lần ... ngày ... tháng ... năm ...

Giấy phép hoạt động điện lực số: ……. do ……… cấp ngày ………. cho các lĩnh vực hoạt động sau:

- ……………………………………, thời hạn đến ngày ……. tháng ……. năm ...

- ……………………………………, thời hạn đến ngày ……. tháng ……. năm ...

Các nội dung báo cáo (lựa chọn trạng thái thay đổi vào ô vuông: có hoặc không):

TT

Nội dung

Thay đổi trạng thái

Ghi chú

1

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

không

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

2

Danh sách trích ngang đội ngũ trưởng ca nhà máy điện

không

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

3

Hợp đồng mua bán điện

không

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

4

Danh mục các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

không

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

5

Thay đổi trạng thái tham gia thị trường điện

không

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

6

Quyết định phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện (đối với thủy điện)

không

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

7

Các điều kiện về đảm bảo môi trường

không

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

8

Các điều kiện về đảm bảo Phòng cháy chữa cháy

không

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

9

Các điều kiện về đảm bảo an toàn đập

không

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

10

Các thay đổi về thông số chính của nhà máy điện

không

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

Các nội dung báo cáo khác (nếu có): …

Cam kết của đơn vị trong việc duy trì hoạt động điện lực: ...

... (tên đơn vị báo cáo) xin cam đoan những thông tin trong báo cáo trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật với nội dung trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- …

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu 8b

BÁO CÁO DUY TRÌ ĐIỀU KIỆN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC LĨNH VỰC TRUYỀN TẢI ĐIỆN/PHÂN PHỐI ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

... , ngày ... tháng ... năm ...

BÁO CÁO

Về việc duy trì Điều kiện giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực truyền tải điện/ phân phối điện

Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương tỉnh ...

Tên tổ chức được cấp phép:................................................................................................

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):.....................................................................................

Đăng ký trụ sở chính tại:………….. Điện thoại:………… Fax:..................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh nghiệp ………., đăng ký lần ... ngày ... tháng ... năm ...

Giấy phép hoạt động điện lực số: ………. do ………… cấp ngày ………… cho các lĩnh vực hoạt động sau:

- ……………………………………, thời hạn đến ngày ……. tháng ……. năm ...

- ……………………………………, thời hạn đến ngày ……. tháng ……. năm ...

Các nội dung báo cáo (tích lựa chọn vào ô vuông trạng thái thay đổi: có hoặc không):

TT

Nội dung

Thay đổi trạng thái

Ghi chú

1

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận thành lập

không

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

2

Danh sách Lãnh đạo quản lý kỹ thuật

không

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

3

Danh sách đội ngũ trưởng ca vận hành

không

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

4

Danh mục các hạng mục công trình lưới điện chính do tổ chức đang quản lý vận hành hoặc chuẩn bị tiếp nhận theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền

không

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

5

Bản đồ ranh giới lưới điện và phạm vi hoạt động

không

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

Các nội dung báo cáo khác (nếu có): ...

Cam kết của đơn vị trong việc duy trì hoạt động điện lực: ...

... (tên đơn vị báo cáo) xin cam đoan những thông tin trong báo cáo trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật với nội dung trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- …

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu 8c

BÁO CÁO DUY TRÌ ĐIỀU KIỆN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
LĨNH VỰC BÁN BUÔN ĐIỆN/BÁN LẺ ĐIỆN/XUẤT, NHẬP KHẨU ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

... , ngày ... tháng ... năm ...

BÁO CÁO

Về việc duy trì điều kiện giấy phép hoạt động điện lực
lĩnh vực bán buôn điện, bán lẻ điện, xuất nhập khẩu điện

Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương tỉnh ...

Tên tổ chức được cấp phép:................................................................................................

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):.....................................................................................

Đăng ký trụ sở chính tại:………….. Điện thoại:………… Fax:..................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh nghiệp ………., đăng ký lần ... ngày ... tháng ... năm ...

Giấy phép hoạt động điện lực số: ………. do ………… cấp ngày ………… cho các lĩnh vực hoạt động sau:

- ……………………………………, thời hạn đến ngày ……. tháng ……. năm ...

- ……………………………………, thời hạn đến ngày ……. tháng ……. năm ...

Các nội dung báo cáo (tích lựa chọn vào ô vuông trạng thái thay đổi: có hoặc không):

TT

Nội dung

Thay đổi trạng thái

Ghi chú

1

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận thành lập

không

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

2

Danh sách trích ngang Lãnh đạo quản lý kinh doanh

không

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

3

Các văn bản phê duyệt chủ trương mua bán điện với nước ngoài (đối với xuất, nhập khẩu điện)

không

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

4

Hợp đồng xuất, nhập khẩu điện (đối với xuất, nhập khẩu điện)

không

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

Các nội dung báo cáo khác (tình hình hoạt động, tình hình kinh doanh): ...

Cam kết của đơn vị trong việc duy trì hoạt động điện lực: ...

... (Tên đơn vị báo cáo) xin cam đoan những thông tin trong báo cáo trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật với nội dung trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- …

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu 8d

BÁO CÁO DUY TRÌ ĐIỀU KIỆN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
LĨNH VỰC TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

…, ngày ... tháng ... năm ...

BÁO CÁO

Về việc duy trì điều kiện giấy phép hoạt động điện lực
trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện

Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực/Sở Công Thương tỉnh ...

Tên tổ chức được cấp phép:................................................................................................

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):.....................................................................................

Đăng ký trụ sở chính tại:………….. Điện thoại:………… Fax:..................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do ... cấp, mã số doanh nghiệp ………., đăng ký lần ... ngày ... tháng ... năm ...

Giấy phép hoạt động điện lực số: ………. do ………… cấp ngày ………… cho các lĩnh vực hoạt động sau:

- ……………………………………, thời hạn đến ngày ……. tháng ……. năm ...

- ……………………………………, thời hạn đến ngày ……. tháng ……. năm ...

Các nội dung báo cáo (tích lựa chọn vào ô vuông trạng thái thay đổi: có hoặc không):

TT

Nội dung

Thay đổi trạng thái

Ghi chú

1

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận thành lập

không

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

2

Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý của Công ty

không

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

3

Danh sách trích ngang các chuyên gia tư vấn chính của Công ty

không

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

4

Danh mục trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn

không

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

5

Danh mục các công trình do tổ chức tư vấn đã thực hiện

Gửi tài liệu kèm theo báo cáo nếu có thay đổi

Các nội dung báo cáo khác (nếu có): …

Cam kết của đơn vị trong việc duy trì hoạt động điện lực: ...

... (Tên đơn vị báo cáo) xin cam đoan những thông tin trong báo cáo trên hoàn toàn đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật với nội dung trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- …

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông tư 10/2015/TT-BCT về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

  • Số hiệu: 10/2015/TT-BCT
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Ngày ban hành: 29/05/2015
  • Nơi ban hành: Bộ Công thương
  • Người ký: Hoàng Quốc Vượng
  • Ngày công báo: 17/06/2015
  • Số công báo: Từ số 599 đến số 600
  • Ngày hiệu lực: 12/07/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 14/09/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản