Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35 kV trở xuống - Điện Biên

Thông tin

Số hồ sơ: T-DBI-163979-TT
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực: Điện lực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng