Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (đối với trường hợp quảng cáo trong lĩnh vực nông nghiệp và Phát triển nông thôn) - Quảng Nam

Thông tin

Số hồ sơ: T-QNA-059954-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực: Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Văn hóa-Thông tin các huyện thành phố liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng