Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép thành lập Câu lạc bộ thể thao cấp tỉnh, Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp thể thao, công ty thể thao - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép thành lập Câu lạc bộ thể thao cấp tỉnh, Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp thể thao, công ty thể thao - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-050551-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Thể thao
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trừ các ngày Lễ, Tết)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng