Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Phú yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Phú yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS10
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công Thương - Uỷ ban nhân dân huyện hoặc Phòng Kinh tế - Uỷ ban nhân dân thị xã, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng