Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (Đối với những dự án đầu tư sản xuất rượu tại địa phương có quy mô dưới 03 triệu lít/năm) - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (Đối với những dự án đầu tư sản xuất rượu tại địa phương có quy mô dưới 03 triệu lít/năm) - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-229160-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Công nghiệp nhẹ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Công Thương Phú Yên. Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, Phú Yên.
Thời hạn giải quyết: A.Đối với trường hợp cấp mới
- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét và cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục 4 kèm theo Hướng dẫn này). Trường hợp từ chối cấp, Sở Công Thương trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu bổ sung.
B.Đối với trường hợp cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục 5 kèm theo Hướng dẫn này). Trường hợp từ chối cấp sửa đổi, bổ sung, Sở Công Thương trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu bổ sung.
C.Đối với trường hợp cấp lại giấy phép
- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét và cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục số 6 kèm theo Hướng dẫn này). Trường hợp từ chối cấp, Sở Công Thương trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu bổ sung.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng