Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép phương tiện vào, rời cảng, bến TNĐ thuộc đường thủy địa phương, ĐTNĐ chuyên dùng nối với ĐTNĐ địa phương - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép phương tiện vào, rời cảng, bến TNĐ thuộc đường thủy địa phương, ĐTNĐ chuyên dùng nối với ĐTNĐ địa phương - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-079634-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Giao thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Sở GTVT
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng