Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép lưu hành xe quá khổ quá tải - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép lưu hành xe quá khổ quá tải - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-079727-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phó Giám đốc Sở
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý giao thông Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phépVăn bản chấp thuận văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng