Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép liên vận Việt – Lào đối với phương tiện thương mại (trừ phương tiện vận tải khách theo tuyến cố định) - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép liên vận Việt – Lào đối với phương tiện thương mại (trừ phương tiện vận tải khách theo tuyến cố định) - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-076646-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng