Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất đã được thành lập theo quy định của pháp luật nhưng chưa được cấp Giấy phép theo quy định tại Nghị định 23/2007/NĐ-CP cho các doanh nghiệp Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu công nghệ cao sinh học trên địa bàn Hà Nội - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất đã được thành lập theo quy định của pháp luật nhưng chưa được cấp Giấy phép theo quy định tại Nghị định 23/2007/NĐ-CP cho các doanh nghiệp Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu công nghệ cao sinh học trên địa bàn Hà Nội - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-035368-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý xuất nhập khẩu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng