Thủ tục hành chính: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất cho các doanh nghiệp Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất cho các doanh nghiệp Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-035467-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý xuất nhập khẩu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Công thương
Cách thức thực hiện: 13 ngày làm việc không kể thời gian chờ ý kiến của Bộ Công thương
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng