Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và giấy phép lao động còn hiệu lực có nhu cầu, giao kết thêm hợp đồng lao động với người sử dụng lao động khác - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và giấy phép lao động còn hiệu lực có nhu cầu, giao kết thêm hợp đồng lao động với người sử dụng lao động khác - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-225851-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Lao động – Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng