Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-237732-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu Kinh tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý Khu Kinh tế
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng