Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép lái xe (GPLX) cho người trúng tuyển kỳ sát hạch lại khôi phục Giấy phép lái xe bị mất - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép lái xe (GPLX) cho người trúng tuyển kỳ sát hạch lại khôi phục Giấy phép lái xe bị mất - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-085468-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ sở đào tạo lái xe
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trường hợp sau 02 tháng sát hạch lại đạt kết quả, sau 10 ngày làm việc sẽ được cấp lại Giấy phép lái xe
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng