Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-231932-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Văn hóa, Kinh doanh có điều kiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường - Ninh Thuận

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khách sạn, nhà văn hoá, trung tâm văn hoá gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường tới hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận: kiểm tra tính pháp lý, hồ sơ đủ, hợp lệ, viết phiếu hẹn; chuyển hồ sơ đến Phòng Nghiệp vụ Văn hoá
Bước 3: Phòng Nghiệp vụ Văn hoá thẩm định hồ sơ, kiểm tra điều kiện thực tế tham mưu Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét cấp phép. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do
Bước 4: Giao trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
(1) Phòng khiêu vũ phải có diện tích từ 80m2 trở lên, cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính Nhà nước từ 200m trở lên, bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ
(2) Trang thiết bị, phương tiện hoạt động của phòng khiêu vũ bảo đảm chất lượng âm thanh
(3) Phù hợp với quy hoạch về vũ trường của từng địa phương

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường - Ninh Thuận

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường (Mẫu 4 ban hành theo Thông tư số 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 năm 2012)
Bản sao công chứng hoặc chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường - Ninh Thuận

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường - Ninh Thuận

Menu