Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam - Long An

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam - Long An

Số hồ sơ: T-LAN-278783-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh Long An
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: + Qua bưu điện;
+ Nộp trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Thời hạn giải quyết: + Trường hợp không phải gửi lấy ý kiến của Bộ Công Thương: 21 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
+ Trường hợp phải gửi lấy ý kiến của Bộ Công Thương: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng