Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư kèm theo cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, không đồng thời thực hiện quyền phân phối hoặc các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (Áp dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu điều chỉnh nội dung thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu kèm theo cấp Giấy phép kinh doanh) - Long An

Thông tin thủ tục hành chính Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư kèm theo cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, không đồng thời thực hiện quyền phân phối hoặc các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (Áp dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu điều chỉnh nội dung thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu kèm theo cấp Giấy phép kinh doanh) - Long An

Số hồ sơ: T-LAN-281612-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An.
Thời hạn giải quyết: Tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, Giấy phép kinh doanh..
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng