Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho chi nhánh - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho chi nhánh - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-062708-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đồng Tháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phó Giám đốc Sở
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đồng Tháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng