Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép chế biến khoáng sản - Long An

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép chế biến khoáng sản - Long An

Số hồ sơ: T-LAN-015271-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 (ba mươi) ngày làm việc Ghi chú: - Thời hạn trên không bao gồm thời gian bổ sung, chỉnh sửa lại hồ sơ). - Thời hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết là 07 (bảy) ngày làm việc sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường trình hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng