Thủ tục hành chính: Cấp giấy đăng ký hoạt động của Công ty Luật hợp danh, Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy đăng ký hoạt động của Công ty Luật hợp danh, Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-001126-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Vĩnh Phúc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Vĩnh Phúc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng