Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế tro, hài cốt vận chuyển qua biên giới - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế tro, hài cốt vận chuyển qua biên giới - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-142685-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp kiểm tra thủ tục tại phương tiện vận tải hoặc làm việc tại văn phòng Cảng vụ
Thời hạn giải quyết: 01 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng