Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt, tro cốt - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt, tro cốt - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-261795-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế;
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Phú Yên;
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Phú Yên;
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phương tiện vận tải hoặc tại văn phòng Cảng vụ Vũng Rô.
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian tối đa 01 giờ làm việc, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng