Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-142739-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Phú Yên;
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Phú Yên;
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phương tiện vận tải hoặc tại văn phòng Cảng vụ Vũng Rô.
Thời hạn giải quyết: Giải quyết trong ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng