Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh (trong nước) - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh (trong nước) - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-123574-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng