Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo - Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo - Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-049652-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Sổ chứng nhận hộ nghèo
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng