Thủ tục hành chính: Cấp Sổ chứng nhận hộ nghèo - Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Sổ chứng nhận hộ nghèo - Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-144357-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trong đó Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện 20 ngày; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 20 ngày)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Sổ chứng nhận hộ nghèo
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng