Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý cơ sở kinh doanh - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý cơ sở kinh doanh - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS700
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an các huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an các huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Công an các huyện, thành phố
Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy Chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng