Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng - Vĩnh Long

Thông tin

Số hồ sơ: T-VLG-159630-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: Không quá năm mươi (50) ngày làm việc đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận lần đầu (không kể thời gian công khai kết quả kiểm tra, niêm yết).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng