Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất - Vĩnh Long

Thông tin

Số hồ sơ: T-VLG-159557-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (được UBND tỉnh ủy quyền ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế; Sở Xây dựng.
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá bốn mươi (40) ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng