Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời cho xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ - Quảng Ngãi

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời cho xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ - Quảng Ngãi

Số hồ sơ: T-QNG-BS529
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Giao thông vận tải.
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký, biển số tạm thời xe máy chuyên dùng.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng