Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-064130-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, Thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm ytế dự phòng
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng