Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-BS438
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng