Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-BS442
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ phải cấp Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc Giấy tiếp nhận công bố hợp quy.
Trường hợp không cấp Giấy phải trả lời bằng văn bản lý do không cấp.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy/Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng