Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận cho chi nhành, văn phòng đại diện của tổ chức Khoa học và Công nghệ - Hải Dương

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận cho chi nhành, văn phòng đại diện của tổ chức Khoa học và Công nghệ - Hải Dương

Số hồ sơ: T-HDU-111812-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Kế hoạch – Tài chính
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại Phòng Kế hoạch - Tài chính của Sở Khoa học và Công nghệ
Thời hạn giải quyết: Sau 10 ngày làm việc theo quy định kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng