Thủ tục hành chính: Thủ tục Đăng ký hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện tổ chức khoa học và công nghệ - Hải Dương

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục Đăng ký hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện tổ chức khoa học và công nghệ - Hải Dương

Số hồ sơ: T-HDU-119624-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng