Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận Chất lượng an toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận Chất lượng an toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS527
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Tháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Tháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Tháp
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc (45 phút/ lượt kiểm định)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận chất lượng An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng