Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-030360-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Sóc Trăng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng