Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp Giấy báo tin mộ - Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy báo tin mộ - Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-118212-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy báo tin
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng