Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp giấy báo tin mộ - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy báo tin mộ - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Số hồ sơ: B-BLD-052899-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy báo tin
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng