Thủ tục hành chính: Cấp đổi giấy phép kinh doanh Karaoke do hết hạn - Đà Nẵng

Thông tin

Số hồ sơ: T-DNG-006649-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực: Kinh doanh có điều kiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thanh Khê
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân các phường có liên quan
Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng Văn hoá và Thông tin
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng