Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3240/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 4 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ BỘ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố bộ danh mục thủ tục hành chính tại thành phố Đà Nẵng tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2009, gồm:

- Cấp sở, ngành: 994 thủ tục hành chính

- Cấp quận, huyện: 234 thủ tục hành chính

- Cấp phường, xã: 149 thủ tục hành chính

(Kèm theo bảng kê danh mục TTHC cụ thể của từng cấp)

Điều 2. Tổ công tác thực hiện Đề án 30 thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm tổ chức nhập dữ liệu vào phần mềm máy xén tất cả thủ tục hành chính (kèm mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính) thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý của thành phố đã được công bố tại Điều 1 theo sự hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Tổ trưởng và các thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án 30 thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TCT chuyên trách CCTTHC của TTg Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Đài PTTH, Báo ĐN;
- Lưu: VT, NCPC, Tổ công tác 30.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN