Thủ tục hành chính: Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-106789-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Công Thương……cấp Huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày (đối với ngày làm việc)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng