Thủ tục hành chính: Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động tại cấp huyện - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động tại cấp huyện - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-BS175
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện có trách nhiệm cấp đăng ký. Trường hợp từ chối cấp đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng