Thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia - Bình Định

Thông tin thủ tục hành chính Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia - Bình Định

Số hồ sơ: T-BDI-193261-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực: Di sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp giấy phép, trường hợp không cấp giấy phép Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ trả lời băng văn bản nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng