Thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện thủy nội địa - Hà Nội

Thông tin

Số hồ sơ: T-HNO-154456-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Phương tiện giao thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính hoặc 16 Cao Bá Quát – Hà Nội
Thời hạn giải quyết: Sau 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Không kể ngày nghỉ, ngày lễ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện thuỷ nội địa
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng